OTKAZIVANJE REZERVACIJE UKOLIKO NEMATE OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije HOTELSKOG SMJEŠTAJA (kampovi, turistička naselja) , datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

1. Za otkaz rezervacije do 21 dan prije početka korištenja usluge, BESPLATNO otkazivanje

2. Za otkaz rezervacije od 20-15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije

3. Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije

4. Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge,ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

5. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom hotelskom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije PRIVATNOG SMJEŠTAJA , datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

1. Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije

2. Za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

3. Za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije

4. Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, , naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije

5. Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge,ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

6. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Agenciju.

Zbog tehnoloških razloga postoje iznimke od gore navedenih uvjeta prilikom otkazivanja rezervacije. Gost će u svakom slučaju biti unaprijed upoznat s takvim uvjetima prije rezervacije i to: u ponudi koju će dobiti od naših djelatnika, u poruci elektroničke pošte ili prilikom formiranja ponude u trenutku prikaza na web stranicama, te ovdje:

Privatni smještaj

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplaćuju se sljedeći troškovi:

a. za otkaz rezervacije do 35 dana prije početka korištenja usluge, nema troškova otkaza.

b. za otkaz rezervacije od 34 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije

c. za otkaz rezervacije od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

d. za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

* Za svaku otkazanu rezervaciju smještaja Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 25 eura, ova naknada se odnosi Samo na točku b ovih uvjeta otkaza za privatni smještaj.

Vile i kuće za odmor

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije vila, naplaćuju se sljedeći troškovi:

a. za otkaz rezervacije do 61 dan prije početka korištenja usluge nema storno troškova.

b. za otkaz rezervacije od 60 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene.

Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

U slučaju da Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 72 sata nakon izvršenja uplate rezervacije, uz uvjet da do početka korištenja usluge ostaje više od 31 dana, Agencija će po primitku zahtjeva Putniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku od 7 radnih dana. Ovo pravilo vrijedi samo pri prvom otkazu rezervacije.Za promjenu broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge od strane Putnika na već potvrđenoj rezervacije, ukoliko je promjenu rezervacije moguće realizirati, primjenjuju se slijedeći uvjeti:

- više od 30 dana do početka korištenja usluge za iznos rezervacije koji je isti ili veći od prvotnog, Agencija će naplatit samo razliku u cijeni.

- više od 30 dana do početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 25,00 €. Eventualna razlika biti će vraćena gostu.

- od 29 do 7 dan prije početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji ostaje isti ili se povećava, Agencija će naplatiti samo razliku u cijeni.

- od 29 do 7 dan prije početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija će napraviti promjenu sukladno zahtjevu Putnika ali iznos rezervacije se neće umanjiti.

- Promjene rezervacija 6 do 1 dan prije početka korištenja usluge nisu moguće.

Ukoliko Putnik zatraži promjenu smještajne jedinice u istom objektu, a promjena je moguća, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 15,00 €, te eventualnu razliku u cijeni.

Ukoliko Putnik zatraži promjenu smještajne jedinice u drugom objektu, promjena se smatra otkazom rezervacije i primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

U slučaju da Putnik želi odgoditi rezervaciju na drugi datum, prva izmjena ove vrste naplaćuje se 25 eur, ovo pravilo vrijedi samo za prvu promjenu. Ako putnik želi dva puta odgoditi termin za istu rezervaciju, naknada će se izračunati kao postotak od vrijednosti rezervacije.

U slučaju da Putnik prebaci rezervaciju na iduću godinu bez plaćanja storno troška, ukoliko ponovno zatraži otkaz, obračunava se skuplji storno trošak.

Ukoliko zatražene promjene rezervacije nisu moguće te zbog toga Putnik odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

OTKAZ NAJMA AUTOMOBILA

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije najma automobila, otkazni troškovi su kako slijedi:

Za otkaz rezervacije agencija zadržava akontaciju uplaćenu za potvrdu rezervacije.

OTKAZ REZERVACIJE UZ KUPLJENU POLICU OSIGURANJA ZA SLUČAJ OTKAZA PUTOVANJA

Vrijedi isključivo ukoliko je gost kupio ''policu osiguranja za slučaj otkaza putovanja''.

U tome slučaju vrijede ''Opći uvjeti'' Allianz osiguranja za putovanje.

Slijede članci koji se odnose na navedeno putno osiguranje Allianz:

OSIGURANJE OTKAZA PUTOVANJA

IZNOS OSIGURANJA

Članak 33

Iznos osiguranja jednak je cijeni putovanja koje je osiguranik ugovorio i uplatio i za koje je s osigurateljem zaključio ugovor o osiguranju.

OPSEG OSIGURATELJEVE OBVEZE

Članak 34

(1) Ako osiguranik otkaže ugovoreno putovanje zbog nepredviđenih zapreka, odnosno zapreka koje osiguranik nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje su nastale od trenutka sklapanja ugovora o putovanju do trenutka početka putovanja ili ako zbog istih razloga bude prisiljen prekinuti već započeto putovanje ali pod uvje-tom da nije iskoristio više od 50% predviđenog putovanja, osiguratelj će naknaditi osiguraniku troškove otkaza putovanja ako je do njega došlo zbog:

a) iznenadne akutne bolesti (osim psihičkih bolesti) koja zahtjeva liječničku skrb, poremećaja u trudnoći, smrtnog slučaja ili teške tjelesne ozljede osiguranika, bračnog, odnosno izvanbračnog druga s kojim osiguranik živi u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici, djeteta osiguranika, roditelja, brata, sestre osiguranika ili osoba o kojima osiguranik skrbi;

b) osjetljivosti osiguranika na cjepiva, ukoliko su ista neophodna, odnosno koja je osiguranik bi obvezan primiti slijedom propisa države u koju osiguranik putuje;

c) šteta većeg razmjera na imovini osiguranika uslijed nastanka elementarne nepogode, požara ili namjernog kaznenog djela treće osobe;

d) poziva na vojnu vježbu;

e) krađe ili totalne štete na vozilu osiguranika, ako se putuje vozilom.

NAKNADA IZ OSIGURANJA

Članak 35

(1) Osiguratelj je u slučaju nastanka osiguranog slučaja dužan isplatiti osigurninu u iznosu od 90% iznosa cijene putovanja koje je osiguranik ugovorio i uplatio.

(2) Ukoliko je putovanje opravdano otkazano prije planiranog početka putovanja osiguratelj će naknaditi i ukupno uplaćenu premiju za ostala neiskorištena pokrića sklopljena na ugovoru o putnom osiguranju po kojem se isplaćuje naknada za otkaz putovanja.

PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA

Članak 36

(1) Osiguranik je obvezan u roku od 3 (tri) radna dana po nastanku nekog od razlo-ga za otkaz putovanja navedenih u članku 34. ovih Uvjeta otkazati putovanje kod putničko-turističke tvrtke s kojom je zaključio ugovor o putovanju ili kod pružatelja usluga smještaja ili prijevoza za vrijeme putovanja.

(2) Ako je osiguranik iz bilo kojeg od razloga navedenih u članku 36. ovih Uvjeta morao otkazati ugovoreno ili započeto putovanje, dužan je o tomu izvijestiti osiguratelja u pisanu obliku i to najkasnije u roku 15 radnih dana računajući od dana nastanka razloga za otkaz.

Članak 37

(1) Osiguranik je dužan, najkasnije u roku 30 dana od dana kada je putovanje prema planu trebalo započeti, podnijeti osiguratelju odštetni zahtjev zajedno sa sljedećim dokumentima:

a) izvornik police osiguranja;

b) uplatnicu i ugovor o putovanju kojima potvrđuje da je putovanje uplaćeno;

c) pisanu potvrdu putničko-turističke tvrtke o otkazivanju putovanja, pružatelja usluge smještaja i/ili prijevoza; pri tome datum otkaza putovanja mora biti jasno i izričito naveden, a u slučaju prekida već započetog putovanja mora biti naveden datum i mjesto prekida putovanja;

d) potvrdu putničko-turističke tvrtke, pružatelja usluge smještaja i/ili prijevoza o iznosu koji je ustegnut od osiguranika zbog otkaza odnosno prekida puto-vanja;

e) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog bolesti, tjelesne ozljede, trudno-će ili nepodnošenja cjepiva, osiguranik mora dostaviti osiguratelju cjelovitu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na bolest, ozljedu, trudnoću i cijepljenje, a koja je povezana s osiguranikovom nemogućnosti korištenja putovanja, te izvješće o bolovanju ili potvrdu poslodavca o korištenju godiš-njeg odmora u tom periodu, ukoliko je osiguranik zaposlen;

f) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog smrtnog slučaja, osiguranik ili korisnik osiguranja mora dostaviti osiguratelju smrtovnicu / izvod iz matične knjige umrlih;

g) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog štete na imovini, vojne vježbe, osiguranik mora dostaviti osiguratelju potvrdu nadležnog tijela.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38

Na ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju osoba na putovanju, osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguranju od odgovornosti, osiguranju prtljage i osiguranju otkaza putovanja primjenjuju se i ostale obvezne odredbe Zakona o obveznim odnosima, a dispozitivne odredbe, ako pitanja na koja se odnose nisu u ovim uvjetima drukčije uređena.